70 mln. zł dla szkół w ramach programu „Aktywna tablica”

Must read

Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami mogą wnioskować o dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”. Do rozdysponowania jest 70 mln. zł.

Trwa nabór w rządowym programie „Aktywna tablica”, w ramach którego o dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz placówki kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ośrodki szkolno-wychowawcze. Środki można przeznaczyć na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach programu szkoły mogą składać wnioski do 15 maja, a organy prowadzące do 30 maja. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowane jest do 31 sierpnia.

Wsparciem będą objęte placówki, które w poprzednich latach nie korzystały z tego projektu. Program zakłada dofinansowanie do 80 proc. kosztów zadania. W sumie w 2022 roku od rozdysponowania jest 70 mln zł.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą wnioskować o dotacje w wysokości do 14 tys. zł. Szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz szkoły dla uczniów niewidomych mogą ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawczy mogą wnioskować dofinansowanie zakupu specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Placówki wnioskujące o wsparcie finansowe muszą zapewnić wkład własny finansowy lub rzeczowy. Wkładem rzeczowym może być sprzęt komputerowy lub inne urządzenia wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne stosowane jako pomoce dydaktyczne i zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie. Wkład finansowy i rzeczowy można łączyć.

Katalog sprzętu wykorzystywanego do zajęć dydaktycznych, zakupionego w ramach wkładu własnego nie jest ograniczony zakresowo. Koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie mogą być rozliczane w ramach przyznanej dotacji.

Jeżeli  wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego musi wynieść co najmniej 50 proc. kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Program „Aktywna tablica” realizowany jest od 2017 roku. Planowany, łączny koszt realizacji programu na lata 2020 – 2024 wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa, a pozostałe środki to wkład własny uczestników programu. 

PAP

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły