Budżet powiatu zawierciańskiego na 2022 rok przyjęty

Must read

17 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się” radni Powiatu Zawierciańskiego przyjęli Budżet Powiatu Zawierciańskiego na 2022r.

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Zawierciański radni przyjęli szereg uchwał, w tym:

– uchwałę w sprawie przekazania Gminie Zawiercie zarządzania drogą powiatową polegającego na pełnieniu funkcji inwestora w zakresie koniecznym do realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. Miodowej i ul. Rzemieślniczej oraz drogi gminnej ul. Rzemieślniczej w rejonie Szpitala Powiatowego  w Zawierciu wraz z przebudową miejsc postojowych”;

– W związku z zamierzeniami inwestycyjnymi na drogach powiatowych w obrębie Szpitala Powiatowego w Zawierciu, obejmującymi w pierwszym etapie koncepcję zagospodarowania terenu, wskazującą jak najkorzystniejsze warunki dla funkcjonalności układu drogowego, w tym chodników, miejsc postojowych, oświetlenia i zieleni – Urząd Miejski w Zawierciu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie Gminie Zawiercie zarządzania drogą powiatową polegającego na pełnieniu funkcji inwestora w zakresie koniecznym do realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. Miodowej i ul. Rzemieślniczej oraz drogi gminnej ul. Rzemieślniczej w rejonie Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z przebudową miejsc postojowych” w zakresie pozwalającym na jego realizację.

Szczegółowe warunki wykonania zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy powiatem zawierciańskim a gminą Zawiercie. Przekazanie zadania na rzecz gminy nie rodzi konsekwencji finansowych dla budżetu powiatu – poinformował Marcin Wojciechowski, przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej.

– uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr II/18/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i należności z tytułu podróży służbowych dla radnych powiatu zawierciańskiego;

Podstawą wprowadzenia zmian w wysokości diet radnych są przepisy ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 listopada br.  Propozycje wskazane w projekcie uchwały zostały uzgodnione na spotkaniu z  radnymi, poprzedzonym konsultacjami z przedstawicielami klubów i opcji politycznych działających w Radzie – poinformował Marcin Wojciechowski, przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej.

– w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 w Zawierciu wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu;

– Obecnie w strukturze Zespołu Szkół im. generała Józefa Bema w Zawierciu funkcjonują dwie szkoły tego samego typu.  tj. Szkoła Policealna nr 1 oraz Szkoła Policealna nr 3, funkcjonująca wcześniej jako Szkoła Policealna dla Dorosłych. Szkoła Policealna nr 1 w Zawierciu kształciła w zawodzie technik informatyk. Ostatni skuteczny nabór był przeprowadzony na rok szkolny 2006/2007, a ostatni słuchacze otrzymali świadectwa ukończenia szkoły w roku szkolnym 2007/2008. Szkoła od tego czasu nie modyfikowała swojej oferty, a podejmowane próby naboru w kolejnych latach nie przynosiły oczekiwanych efektów. Ponadto przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 15 lutego 2019 roku  wykluczyły kształcenie na tym kierunku w szkołach policealnych. Likwidacja szkoły nie spowoduje utraty miejsc pracy dla nauczycieli – poinformował Dariusz Bednarz, przewodniczący Komisji Edukacji.

– uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2022 roku;

– Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne organ stanowiący jest zobowiązany  do ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na dany rok kalendarzowy po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego. Rozkład godzin pracy aptek powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym  z mieszkańcami powiatu. Decyzją Zarządu Powiatu konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 1 do 10 grudnia br. w formie zapytania ankietowego poprzez formularz elektroniczny. Podczas trwania konsultacji nie wpłynęły  żadne opinie i uwagi do projektu uchwały. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię  Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz organów wykonawczych gmin wchodzących w skład powiatu zawierciańskiego – poinformowała Dorota Pytlik, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

– Dosyć długo pracowaliśmy nad tym budżetem – mówił Starosta Zawierciański Gabriel Dors. – I nie tyle udało, co powiodło nam się wypracowanie budżetu na poziomie wydatków  181 mln zł (!) Jest to drugi budżet w kolejnym roku o takiej skali, gdzie na inwestycje jest przeznaczone 52 mln zł. Żadna z inwestycji majątkowych prowadzonych przez Powiat nie  odbywa się bez środków zewnętrznych z Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy Polskiego Ładu. Budżet jest prorozwojowy, dlatego bardzo proszę o Państwa o poparcie.

Źródło: https://zawiercie.powiat.pl/

Foto: https://zawiercie.powiat.pl/

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły