Częstochowa: sesja Rady Powiatu

Must read

Jak zawiadamia Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat, w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 10:00 odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego. Transmisję internetową można obejrzeć. Link na stronie powiatu w zakładce „sesja on-line”.

A oto porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVI Sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.
 7. Udzielenie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego za 2020 rok:

a. debata nad raportem o stanie powiatu za 2020 rok;

b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu

Częstochowskiego, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 1/XXVI/2021.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2020 rok, referent skarbnik K. Toczko druk nr 2/XXVI/2021.
 2. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok:
 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania
  z wykonania budżetu powiatu w 2020 roku wraz z informacją o stanie mienia, referent skarbnik K. Toczko;
 2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu powiatu częstochowskiego w 2020 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej A.Wochal, druk nr 3/XXVI/2021.
 3. przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2020 roku, referent przewodniczący rady A. Kubat;
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, referent przewodniczący rady A. Kubat;
 5. dyskusja;
 6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 4/XXVI/2021.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2028, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 5/XXVI/2021.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2021 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 6/XXVI/2021.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Częstochowskim na lata 2021 – 2025, referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk, druk nr 7/XXVI/2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Częstochowskiego na lata 2021-2025,referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk, druk nr 8/XXVI/2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Częstochowskim na lata 2021-2025, referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk, druk nr 9/XXVI/2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2029, referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk, druk nr 10/XXVI/2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023, referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk, druk nr 11/XXVI/2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadań z zakresu organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej na terenie gminy Olsztyn, referent dyrektor PZD R. Pakuła, druk nr 13/XXVI/2021.
 9. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad XXVI Sesji.
- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły