Muzeum Częstochowskie ogłosiło konkurs na najładniejszą marzannę

Poniżej przedstawimy regulamin konkursowy. Zimę faktycznie trzeba zakończyć, marzannę posłać wraz z nurtem rzeki do ciepłych krajów…gdyby jeszcze z nią pandemia się wyniosła… .

Cały regulamin wraz z załącznikami dostępny tutaj


Regulamin konkursu na najpiękniejszą marzannę

Muzeum odwołuje zimę”

2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Częstochowskie, zwane dalej Organizatorem.
 2. Regulamin określa warunki konkursu „Muzeum odwołuje zimę”, zwanego dalej Konkursem.
 3. Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do grup zorganizowanych (grup przedszkolnych, klas 1-3 szkół podstawowych oraz do świetlic środowiskowych).

II. CELE KONKURSU

 1. Przybliżenie kultury regionalnej i zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy.
 2. Zainteresowanie kulturą ludową.
 3. Rozwój talentów artystycznych oraz pobudzanie wyobraźni, kreatywności.
 4. Kształtowanie umiejętności pracy w grupach i odpowiedzialności za wspólne działania.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Celem konkursu jest wybór najpiękniejszej marzanny.
 2. Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie kukły marzanny i dostarczone do Ratusza (al. NMP 45, Częstochowa), od 15.03.2021 r. (poniedziałek) do 18.03.2021 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 14.00.
 3. Ocenie podlegają wszystkie prace, które zostaną przyniesione do Ratusza przez opiekuna grupy do 18.03.2021 r. W skład Jury, które wyłoni laureatów, wejdą pracownicy Muzeum Częstochowskiego oraz innych instytucji. Jury przyzna trzy nagrody (zestawy klocków). Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. Obrady Jury odbędą się 19.03.2021 r., wyniki zostaną udostępnione na stronie Organizatora www.muzeumczestochowa.pl.
 4. Kryteria oceny marzanny: ogólne wrażenie artystyczne, nawiązanie do tradycji ludowych, pomysłowość, staranność i samodzielność wykonania. Prace powinny być wykonane z surowców naturalnych, biodegradowalnych.
 5. Wszystkie prace będą prezentowane od 20.03.2021 r. do 2.04.2021 r. w Ratuszu (al. NMP 45, Częstochowa). Uczestnicy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publiczne eksponowanie swoich prac.
 6. Każda grupa biorąca udział w Konkursie otrzyma dyplom.
 7. Laureaci są zobligowani do pokwitowania odbioru nagród. Odbiór nagród odbywać się będzie w Ratusza od 23.03.2021 r. do 16.04.2021 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.
 8. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do osobistego odbioru swoich prac z siedziby Organizatora w terminie od 6.04. do 16.04.2021 r., w innym wypadku prace przechodzą na własność Organizatora.
 9. Kontakt do Działu Etnografii pod nr. tel. 504 757 923 lub Działu Edukacji i Wystaw tel. 504 757 502

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy Konkursu zobligowani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu i akceptacji jego założeń. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej: www.muzeumczestochowa.pl. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu lub unieważnienia wyników Konkursu bez podania przyczyny.
 3. Opiekunowie grup oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu zgłoszenia grupy do Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. (Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla opiekuna grupy zgłoszonej do Konkursu stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 199 r., Nr 24, poz. 83) oraz praw do publikacji ich wizerunków w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

Źródło i grafika : Muzeum Częstochowskie

Adwa