Ministerstwo Finansów: Podręcznik Reforma Polski Ład

Must read

Ministerstwo Finansów opublikowało Podręcznik Reforma Polski Ład. Znajdziesz w nim m.in. informacje o wszystkich zmianach podatkowych jakie wprowadziła reforma „Polski Ład”, informacje o ulgach i i odliczeniach, preferencji podatkowej dla klasy średniej.

Pobierz: Poradnik – Reforma Polski Ład. Stan na 14 stycznia 2022 r.

Filary „Polskiego Ładu”

Polski Ład to kompleksowy program społeczno-gospodarczy przygotowany w celu przezwyciężenia skutków pandemii.

Podatkową część Polskiego Ładu wdraża ustawa z 29 października 2021 r. Zawiera ona szereg korzystnych zmian. Najważniejsze z nich dotyczą skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje następująca skala podatkowa.

W stosunku do skali podatkowej stosowanej do dochodów uzyskanych w 2021 r., zmiany w skali polegają na:

 • podwyższeniu do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku; wysokość tej kwoty jest efektem wzrostu do 5 100 zł kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w pierwszym przedziale skali podatkowej (5100 zł ÷ 17% = 30 000 zł),
 • podwyższeniu z 85 528 zł do 120 000 zł progu dochodów, który w skali podatkowej wyznacza granicę pomiędzy stawką podatku 17% a 32%.

Od 2022 r. do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł stosowana jest stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek oblicza się według stawki 32%.

Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 5100 zł odliczana jest zarówno w rocznym obliczeniu podatku według skali podatkowej (w PIT-36, PIT-36S, PIT-37, PIT-40A) jak i przy obliczaniu zaliczek na podatek w trakcie roku.

Jest stosowana niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów. Korzystają z niej zarówno podatnicy uzyskujący dochody do 120 000 zł rocznie, jak i wyższe.

Od 2022 r. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wynosi 425 zł. Kwota ta jest odliczana przez płatników przy obliczaniu zaliczek na podatek. Kwotę tę płatnicy odliczają:

 • „na wniosek” podatnika (PIT-2, PIT-2A, PIT-3) – stosują m.in. zakłady pracy
  oraz banki wypłacające emerytury lub renty z zagranicy, albo
 • z mocy ustawy – stosują m.in. organy rentowe przy wypłacie emerytur lub rent  oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne wypłacające dniówki obrachunkowe.

Ważne! Jeśli PIT-2 albo PIT-2A zostały złożone w latach ubiegłych, a stan faktyczny w nich wykazany nie uległ zmianie, nie trzeba ich ponownie składać dla potrzeb obliczenia zaliczek od 2022 r. Skuteczne są oświadczenia złożone w latach poprzednich.

Od 2022 r. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek może odliczyć również podatnik, który samodzielnie oblicza zaliczki na podatek w związku z osiągnięciem dochodów:

 • ze stosunku pracy z zagranicy,
 • z emerytur i rent z zagranicy,
 • z osobiście wykonywanej działalności (np. z umów o dzieło).

Nowe ulgi i odliczenia

Ulga na powrót

Ulga na powrót to potoczna nazwa nowej preferencji podatkowej. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Ulga dla rodzin 4+

Ulga dla rodzin 4+ zwana jest też PIT zero dla rodzin. To potoczne nazwy tej preferencji. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Ulga dla pracujących seniorów

Ulga dla pracujących seniorów zwana też PIT zero dla emerytów. To potoczne nazwy tej preferencji. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Ulga dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej

Ulga dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej zwana potocznie ulgą dla klasy średniej. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Odsetki za zwłokę – nowe zwolnienie

Od 1 stycznia 2022 r. wolne od podatku są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności, która:

 • nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
 • jest wolna od podatku dochodowego lub
 • nie rodzi obowiązku zapłaty podatku w związku z zaniechaniem jego poboru w drodze rozporządzenia ministra finansów.

Przykładem należności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest świadczenie na zaspokojenie potrzeb rodziny, odpowiednio należności wolnej od podatku – świadczenie 500+, a należności, od której zaniechano poboru podatku – kwota umorzenia z tytułu „kredytu frankowego”.

Zwolnienie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 2021 r.

Oznacza to, że np. odsetki wypłacone w 2021 r. wraz z odszkodowaniem wolnym od opodatkowania nie podlegają wykazaniu w rocznej informacji PIT-11 oraz w zeznaniu podatkowym. To samo dotyczy kolejnych lat podatkowych.

Zwolnienie to uzupełnia regulacje zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 95 i 95a ustawy PIT, na podstawie których wolne od podatku są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułu:

 • pracy na etacie,
 • emerytur i rent,
 • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcja rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/

Foto: https://www.podatki.gov.pl/

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły