Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków

0
296

Urząd Miasta w Myszkowie przypomina mieszkańcom a w szczególności lokalnym przedsiębiorcom, że od 1 kwietnia 2021 roku na terenie miasta i gminy obowiązuje nowy regulamin utrzymania czystości i porządku.

Została w nim określona m.in. częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Regulamin stanowi, że niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne winny być odbierane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, bioodpady w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, popiół z palenisk domowych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Minimalną pojemność i rodzaj pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych określają zapisy Rozdziału 5 ww. Regulaminu.

Burmistrz Miasta Myszkowa wystosował stosowne pismo do Operatorów świadczących usługi odbioru odpadów obligujące ich do weryfikacji wszystkich zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych pod kątem częstotliwości odbierania odpadów oraz wyposażenia w pojemniki i przestrzegania zasady odbioru odpadów w ustalonej w Regulaminie częstotliwości.

Przestrzeganie zasad Regulaminu będzie podlegało kontroli ze strony Gminy Myszków zarówno w stosunku do wytwórców odpadów, jak również do firm działających na terenie gminy Myszków w zakresie odbioru odpadów komunalnych posiadających wpis do Rejestru Działalności Regulowanej i odbierających odpady z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z zawartymi umowami.

Powyższe jest spowodowane notorycznym nieprzestrzeganiem częstotliwości oddawania odpadów komunalnych przez ich wytwórców i powszechnym w Myszkowie procederem tzw. „podrzucania” odpadów komunalnych pochodzących z działalności gospodarczej do „altan śmietnikowych” na osiedlach, co skutkuje obciążaniem mieszkańców miasta Myszkowa kosztami, które powinien ponieść przedsiębiorca.

Poniżej przedstawiamy cały, wyżej wspomniany regulamin

Źródło i tekst : Miasto Myszków

Zdjęcie autorstwa Alex Fu z Pexels