Ochotnicze Straże Pożarne – idą zmiany

0
265

Strażacy chcą się profesjonalizować. Chcemy, by OSP były drogą do kariery dla ludzi młodych – powiedział wiceminister Maciej Wąsik. W piątek (28 maja br.) w MSWiA odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubu parlamentarnego PiS, które było poświęcone nowym rozwiązaniom ustawowym dla OSP. W rozmowach wziął również udział nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP.

Wśród najważniejszych propozycji zgłoszonych przez parlamentarzystów PiS podczas spotkania jest przyznanie świadczeń ratowniczych z tytułu wysługi lat ratownikom GOPR i TOPR – na zasadach proponowanych w projekcie ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej druhom OSP. Postulat ten zyskał akceptację MSWiA.

Został też zgłoszony postulat, by w projekcie ustawy znalazł się zapis, który zobliguje radę gminy do podjęcia nowej uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych. Proponuje się, by rada gminy podejmowała taką uchwałę nie rzadziej niż raz na dwa lata. Ta propozycja znajdzie swoje odzwierciedlenie w konsultowanym właśnie projekcie ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podczas spotkania wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że uwzględniane są liczne uwagi zgłaszane podczas konsultacji społecznych. W odpowiedzi na nie z projektu ustawy został wykreślony m.in. zapis o przekształcaniu jednostek OSP w Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze OSP (JRG OSP).

Konsultacje społeczne projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej wciąż trwają i prowadzone są w całym kraju.

Źródło : PAP MediaRoom