Opieka wytchnieniowa dla mieszkańców Powiatu Myszkowskiego

0
380

Powiat Myszkowski przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021r. finansowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania: 10 200,00 zł.Całkowita wartość zadania: 10 200,00 zł.

Cele Programu

Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r. jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2)osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi,

poprzez czasowe i doraźne odciążenie ich od trudnych obowiązków dnia codziennego. Na terenie Powiatu Myszkowskiego program realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. Celem realizowanej formy wsparcia jest podnoszenie poziomu kompetencji opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie doskonalenia technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych, profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, kontaktów społecznych oraz wsparcie opiekunów poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznym.

Adresaci Programu

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:- dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,- członków rodzin osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Realizacja Programu

Na terenie Powiatu Myszkowskiego wsparciem w formie opieki wytchnieniowej poprzez specjalistyczne poradnictwo planowane jest objęcie 4 opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 3 opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Łącznie 7 osób.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 upływa z dniem 13 sierpnia 2021 roku.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Powiatu Myszkowskiego zainteresowanych możliwością skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” do składania Kart zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Programu prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, ul.Partyzantów 21, 42-300 Myszków.Tel. 34 315-79-08 lub 34 313-02 98

Osoba do kontaktu: Jolanta Maciąg-Sokół

Wszystkie potrzebne dokumenty na stronie pod linkiemhttps://www.powiatmyszkowski.pl/aktualnosci/530

Źródło : Powiat Myszkowski