Pomoc żywnościowa dla potrzebujących – informacja GMOPS Koziegłowy

0
462

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Mieszkańcy Gminy i Miasta Koziegłowy, którzy spełniają kryteria dochodowe tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie oraz spełniają przesłanki art. 7 ustawy o pomocy społecznej (sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizm, narkomania , zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna) mogą zgłaszać uczestnictwo w Programie w siedzibie Ośrodka tj. Plac Moniuszki 20, 42-350 Koziegłowy lub telefonicznie pod numerem: 22 524 99 90 w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 7.00 – 15.00, w każdy wtorek w godz. 8.00-16.00.

Źródło : kozieglowy.pl

Zdjęcie autorstwa Marta Dzedyshko z Pexels