Powiat częstochowski uruchomi transport zbiorowy

0
312

Powiat częstochowski, korzystając ze wsparcia tzw. funduszu autobusowego, uruchomi własną sieć publicznego transportu zbiorowego. Dobiegają końca konsultacje społeczne nad planem transportowym, który przewiduje uruchomienie komunikacji powiatowej, filozofię budowania połączeń oraz jednolitą identyfikację wizualną.
Teren ziemskiego powiatu częstochowskiego był przez dekady obszarem działania PKS Częstochowa, który jednak w ostatnich latach rozrzedzał sieć komunikacyjną wywołując zjawisko wykluczenia komunikacyjnego na coraz większym terenie. Winę za ten stan ponoszą samorządy gminne, które skutecznie wzbraniały się przed dofinansowaniem kursów.

Ledwo kilka z 26 gmin powiatów częstochowskiego i kłobuckiego zorganizowało transport. Reszta mieszkańców zdana jest na fantazję i interes ekonomiczny pojedynczych przewoźników. Powiat częstochowski, korzystając z tzw. funduszu autobusowego, niebawem zmieni tę sytuację organizując na swoim terenie komunikację powiatową. Właśnie dobiegają końca konsultacje społeczne nad jej podwalinami, tj. aktualizowanym planem zrównoważonego transportu.

W dokumencie przeczytać można, że malejące zainteresowanie transportem wynika m.in. ze zbyt małej świadomości ekonomicznej i logistycznej mieszkańców powiatu, braku widocznych działań lobbingowych i marketingowych względem transportu publicznego, brak priorytetu dla transportu publicznego w ruchu drogowym, małej ilości lub nawet braku węzłów przesiadkowych oraz braku skomunikowania transportu publicznego drogowego z transportem kolejowym.

Transport postrzegany jest w planie za produkt walczący z konkurencją poprzez atrakcyjność dla potencjalnych klientów. Pomóc ma zdefiniowanie transportu publicznego jako produktu konkurencyjnego względem innych form przemieszczania, zwłaszcza z motoryzacją indywidualną. Zauważono, że argumenty o ekologii nie są przekonujące. O atrakcyjności decyduje nie tylko cena, komfort, czas przejazdu, ale i dostępność.

Podwaliny systemu

Plan tworzy więc standardy transportu zbiorowego zawierające się w kilku obszarach. W obrębie infrastruktury miałyby to być utrzymanie liczby przystanków adekwatnie do potrzeb komunikacyjnym z zatokami w miejscach tego wymagających, wyposażenie coraz większej liczby przystanków we wiaty. Na polu częstotliwości kursów postuluje się m.in. utrzymanie wysokiej częstotliwości kursowania pojazdów na liniach o większym natężeniu podróżnych, dostosowanie częstotliwości do potrzeb docierających do pracy i szkół oraz wyróżnienie szczytów porannych i popołudniowych. Połączenia bezpośrednie należy zapewnić w uzasadnionych faktyczną potrzebą relacjach zgłaszanych przez mieszkańców, a na pewno pomiędzy sąsiadującymi ze sobą siedzibami władz gmin i miast.

Zwrócono także uwagę na informację pasażerską. Każdy przystanek musi być wyposażony w rozkłady jazdy, taryfę opłat z uprawnieniami do ulg oraz regulamin przewozu. Przystanki dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych poprzez ustalenie wysokości krawędzi peronów, czemu w sukurs przyjdą autobusy niskopodłogowe lub z rampą najazdową.

Operatorzy mogą być wyłaniani w przewidzianych prawem procedurach: zamówienie publiczne, koncesjonowanie, a w ostateczności powierzenie. Nie przewiduje się dysponowania własnym zakładem transportowym. Nie wspomniano słowem o jednolitej taryfie opłat lub konieczności wzajemnego honorowania biletów pomiędzy operatorami.

Spójna obsługa podróżnych

Stworzono trzy grupy przystanków: zwykłe (słupek, ławka, wiata), węzły przesiadkowe (zespoły przystanków w niedużej odległości dodatkowo z solidnym oświetleniem) oraz wielkie węzły, czyli centra obsługi pasażerów (poza Częstochową tylko w Blachowni i Koniecpolu). Małe węzły w ruchu na szczeblu gmin i między gminami większe znaczenie będą odgrywały te w Rędzinach, Rudnikach, Kłomnicach, Mykanowie, Mstowie, Św. Annie, Olsztynie, Poczesnej i Janowie (tu także dla połączeń do powiatu myszkowskiego).

Pojawi się numeracja linii składająca się z litery „C” i numeru. Te umieszczone na tablicach czołowych o wymiarach 90 cm na 19 cm o jednolitym układzie graficznym wraz z krojem pisma i czcionką. Tablice boczne klasyczne muszą być stosowane nawet w autobusach z tablicami elektronicznymi i powinny zawierać ilustrację graficzną przebiegu trasy z oznaczeniami kolorystycznymi stref taryfowych, nazwami przystanków, orientacyjnym czasem przejazdu oraz dostępnymi przesiadkami. Autobusy to tabor niskoemisyjny spełniający normę minimum EURO 3 i 4.

Obszar powiatu podzielono na trzy strefy zarządzania: I – Blachownia, Konopiska, Poczesna, Starcza, Kamienica Polska, II – Olsztyn, Janów, Lelów, Przyrów, Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Mstów, III – Mykanów, Kruszyna, Rędziny, Kłomnice. Przewidywane linie podzielono na kategorie względem pełnionych funkcji. Są to: pierwsza zapewniające połączenie siedziby powiatu z siedzibami gmin (11 linii, połączenia co 1-2 godziny, ok. 12 kursów). Druga kategoria to połączenia między gminami a innymi miejscowościami gminy (13 linii, ok. 4-6 kursów). Trzecia kategoria zapewni połączenia miejscowości nie będącymi siedzibami gmin (4 linie po 4-6 kursów).

W obrębie kategorii czwartej utworzono linię łączącą wschodnią część powiatu (Janów – Przyrów – Dąbrowa Zielona – Koniecpol – Lelów) 4-6 kursami. Kategoria piąta, to twór teoretyczny bez wskazanych linii i kryteriów. Kategoria szósta, to trasy opracowane na podstawie analizy potrzeb przewozowych z 2020 i 2021 r. (10 linii).

Trasy mają liczne odcinki wspólne, nie nadano im jeszcze numeracji handlowej, a ich przebieg obrazuje mapa. Będą one poddawane okresowej analizie ekonomicznej w zakresie rentowności i przydatności. W przypadku nierentowności organizator zastrzega sobie prawo do wystąpienia o dofinansowanie ze strony gmin, następnie zmniejszenia częstotliwości, a ostatecznie likwidacji linii.

Źródło: Transport Publiczny

Zdjęcie: PublicDomainPictures z Pixabay