Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” ogłosiło informacje o realizacji działań

Must read

Operacja, której realizacją zainteresowana jest RLGD polegać będzie na : propagowaniu spożycia ryb słodkowodnych oraz promocji ryb jako produktu lokalnego.

Działania będą polegać poprzez:

– organizację warsztatów kulinarnych dla KGW z terenu RLGD „Jurajska Ryba”- warsztaty zostaną zorganizowane w miejscu do tego przystosowanym z odpowiednim zapleczem kuchennym, przeprowadzone będą przez wykwalifikowanego kucharza. Planuje się przeprowadzenie cyklu 5 takich warsztatów, w których udział wezmą Panie z KGW z wszystkich gmin obszaru RLGD „Jurajska Ryba” ( średnio po 10 osób z każdej Gminy, dwie Gminy na jednych warsztatach ). Przeprowadzone warsztaty będą miały na celu promowanie spożycia ryb słodkowodnych ponieważ głównym składnikiem przygotowanych potraw będą ryby słodkowodne.

– opracowanie graficzne i wydanie książeczki z przepisami kulinarnymi na przyrządzenie ryb – planuje się przygotowanie 500 sztuk książeczki w kształcie ryby, składającej się z 6 kartek , na których umieszczone zostanie 10 przepisów za zdjęciami. Przepisy te zostaną opracowane w oparciu o przeprowadzone warsztaty kulinarne. Książeczka zostanie opatrzona stosownymi logotypami oraz zawarta zostanie w niej informacja o obszarze RLGD „Jurajska Ryba”

– organizację drużynowych zawodów wędkarskich– planuje się organizację drużynowych zawodów wędkarskich na zbiorniku zlokalizowanych na terenie RLGD „Jurajska Ryba”. W zawodach weźmie udział 9 trzyosobowych drużyn ( po jednej drużynie z każdej Gminy członkowskiej ). Zawody zostaną zorganizowane przy współpracy z PZW. Planuje się zakup pucharów dla każdej z drużyn oraz przygotowanie poczęstunku dla uczestników.

Planowana do realizacji operacja własna realizowana jest w ramach: Celu ogólnego nr 1 – Innowacyjna, zrównoważona i konkurencyjna gospodarka rozwijająca się w oparciu o zasoby rybackie obszaru RLGD „Jurajska Ryba”, Celu szczegółowego nr 1.2 – Nowe oraz rozwijające się rynki zbytu produktów rybackich RLGD „Jurajska Ryba”, oraz Przedsięwzięcia P.1.2.2 – Tworzenie sieci współpracy gospodarczej, społecznej i/lub naukowej o charakterze regionalnym i ponadregionalnym.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji : 30 000,00 zł

W związku z powyższym Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji operacji w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Zgłoszenie do RLGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zawierać następujące oświadczenie :

„ Oświadczam, że jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą „ Wspieranie współpracy lokalnych podmiotów z terenu RLGD „Jurajska Ryba” oraz promowanie ryby jako produktu lokalnego”, która została opisana w ogłoszeniu i umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” zobowiązuję się do złożenia wniosku dotyczącego realizacji operacji objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez Stowarzyszenie w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, naboru wniosków, przeprowadzonego w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, którego zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem.

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869, ze zm.) oraz nie istnieją przesłanki prawne, które uniemożliwiałyby realizację przeze mnie takiej operacji finansowanej z środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020”

Pod oświadczeniem powinien widnieć podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania składającego oświadczenie.

Operacja powinna być zakończona i rozliczona do dnia 31 marca 2023 roku.

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji : 31.12.2021-31.01.2022

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji należy składać osobiście lub przez pełnomocnika w biurze RLGD „Jurajska Ryba” w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 8:00-15:00, wtorek 8:00-16:00, piątek 8:00-13:00. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Formularz zgłoszenia operacji własnej OW1/1/2021 – http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2021/12/Formularz-zgłoszenia-operacji-własnej-1.odt

Lokalne Kryteria Wyboru – http://jurajskaryba.pl/wp-content/uploads/2019/11/LOKALNE-KRYTERIA-WYBORU-OPERACJI.pdf

Źródło:http://jurajskaryba.pl/

Foto: http://jurajskaryba.pl/

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły