XXIX sesja Rady Miejskiej w Żarkach

0
262

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach zaprasza na XXIX sesję tejże Rady, odbędzie się ona  23 czerwca 2021 roku, o godzinie  9.00  w MGOK w Żarkach – sala widowiskowa

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie
międzysesyjnym
i z wykonania uchwał.
4.    Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie
międzysesyjnym.
5.    Złożenie ślubowania radnego.
6.    Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Żarki za 2020 rok:
a / debata nad raportem
b / podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy
Żarki wotum zaufania.
7.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Żarki za 2020 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Żarki za 2020 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Żarki za 2020 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarki”.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Żarki w 2021 roku.
13.    Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
14.    Uchwalenie zmian w WPF.
15.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i
wnioskach radnych.
16.    Sprawy różne, bieżące.
17.    Zamknięcie obrad XXIX sesji.

Źródło : Gmina Żarki