XXXVIII Sesja Rady Miasta w Myszkowie

0
386

XXXVIII sesja Rady Miasta w Myszkowie rozpocznie się 24 czerwca br. o godz. 9:30 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołu z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 6 maja 2021r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy- debata.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Myszkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2021-2032
 • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2021
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Myszków oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organu do tego uprawnionego
 • przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Myszków
 • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2021-2025
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami
 • nadania nazw ulic dróg wewnętrznych
 • wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Myszków na czas oznaczony do trzech lat
 • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Myszków
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności nieruchomości położonych w Myszkowie (obręb Myszków)
 • uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa”

10. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Źródło : Miasto Myszków