Żarki: Uroczyście przy ruinach kościoła św. Stanisława

Must read

Jak co roku, 8 maja,  przy ru­inach ko­ścio­ła św. Sta­ni­sła­wa, od­by­ły się uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z pa­tro­nem tego miej­sca. Zgro­ma­dze­ni miesz­kań­cy i tu­ry­ści uczest­ni­czy­li w  na­bo­żeń­stwie ma­jo­wym, które po­pro­wa­dzi­ły uta­len­to­wa­ne mu­zycz­nie dzie­ci ze scho­li z Żarek i je­dy­nej w roku mszy św. przy ru­inach ko­ścio­ła.

Dzień uro­czy­sto­ści to rów­nież imie­ni­ny  pro­bosz­cza ks. Sta­ni­sła­wa. Nie za­bra­kło więc kwia­tów od przed­sta­wi­cie­la sa­mo­rzą­du ża­rec­kie­go – za­stęp­cy bur­mi­strza Ja­ku­ba Gra­bow­skie­go i za­stęp­cy Prze­wod­ni­czą­cej Rady Miej­skiej Sta­ni­sła­wy Nowak. Do­dat­ko­wą atrak­cją na La­skow­cu był za­byt­ko­wy rower pol­skiej pro­duk­cji, przy­wie­zio­ny przez  Wojt­ka Mszy­cę. Rower jest w pełni spraw­ny i ma ponad 90 lat. Pan Woj­tek przy­wiózł rów­nież album ze zdję­cia­mi z cza­sów od­bu­do­wy ruin w la­tach 80-tych. Po Mszy św. Ka­pe­la Ani-Ani dała krót­ki kon­cert pio­se­nek o Żar­kach i nie tylko.

Or­ga­ni­za­to­rzy ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy po­mo­gli w przy­go­to­wa­niu uro­czy­sto­ści: Stra­ża­kom OSP z Żarek, Scho­li z pa­ra­fii ża­rec­kiej za opra­wę mu­zycz­ną, Grze­go­rzo­wi Ma­ty­ji wła­ści­cie­lo­wi firmy MAT­BUS, który za­pew­nił bez­płat­ny prze­wóz na uro­czy­stość, eki­pie tech­nicz­nej za pomoc w przy­go­to­wa­niu tego miej­sca z Wie­sła­wem Pod­lej­skim na czele, ojcom i bra­ciom z za­ko­nu o. Pau­li­nów z Le­śnio­wa, Ka­pe­li Ani-Ani za kon­cert po mszy, Wojt­ko­wi Mszy­cy za pa­mięć i dba­nie o ruiny.

Gmina Żarki

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły