Dane statystyczne wskazują na to, że w lutym 2021 roku bezrobocie w Polsce było najniższe w Unii Europejskiej

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1 proc. w lutym 2021 r., liczba bezrobotnych natomiast w Polsce wyniosła 540 tys. w lutym wobec 531 tys. miesiąc wcześniej. W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w lutym 7,5%. Jest to niewątpliwie zjawisko pozytywne.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec lutego 2021 r. wyniosła 6,5%.Dal Unii europejskiej stopa ta wyniosła odpowiednio : 7,5 %

Martwić może natomiast inna, wyraźnie widoczna w badaniach tendencja : wzrost stopy bezrobocia u osób poniżej 25 roku życia. Urosła ona w porównaniu do roku zeszłego o 5,2 punkta procentowego – z 9,6 % do 14,8 %. Oznacza to, że wciągu rok pracę straciło 43 000 osób poniżej 25 rok życia.

Zdjęcie autorstwa Anna Shvets z Pexels