Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka”

0
270
Konkurs Inicjatywa Sołecka

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku i przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

„To są realne środki, na realne potrzeby sołectw i ich mieszkańców. Ten konkurs jest świadectwem tego, że dbamy o zrównoważony rozwój województwa, które jest niezwykle różnorodne i obok dużych miast i serca aglomeracji, życie koncentruje się również na obszarach wiejskich. Cieszę się, że te środki służą mieszkańcom i pozwalają im realizować istotne z ich punktu widzenia przedsięwzięcia” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

O pomoc finansową w ramach konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. W ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” ze środków z budżetu województwa można realizować zadania polegające na:

  • działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,
  • działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
  • tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Maksymalna kwota pomocy finansowej dla gminy wynosi 60 tys. zł.

Warto przypomnieć, że w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w latach 2019-2021 w budżecie zabezpieczono środki w łącznej kwocie 10,4 mln zł. Pomoc finansową otrzymało łącznie 156 gmin, a przekazane dotychczas środki zamknęły się w kwocie ponad 6,6 mln zł.

„Chcemy te środki kierować bezpośrednio do mieszkańców, to sołtysi najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby i jak te pieniądze wykorzystać. Największym zainteresowaniem cieszą się wnioski związane z aktywnością: place zabaw, siłownie, ale także chodniki, miejsca postojowe, czy zakupy strojów lub instrumentów dla zespołów ludowych. To są środki służące mieszkańcom i to oni decydują, na co je przeznaczyć i to jest największa wartość tego konkursu” – tłumaczy Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Nabór wniosków w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” potrwa do 7 maja 2021 roku. Wnioski o pomoc finansową powinny dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie i rozliczenie nastąpi do 11 października 2021 roku. Zadania realizowane w ramach konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

Wnioski należy składać drogą pocztową na adres: Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dopiskiem Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2021.

Dokładne informacje o konkursie dostępne są pod tym linkiem

Źródło : slaskie.pl