Sejm uchwalił ustawę ws. młodzieżowych rad gmin, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa

Must read

Możliwość utworzenia młodzieżowych rad gminy i powiatu oraz młodzieżowego sejmiku województwa – zakłada przyjęta we wtorek przez Sejm nowelizacja przepisów ws. samorządów lokalnych. Młodzieżowe rady mają mieć „charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny”.

Przepisy przyjęte przez posłów zawarte były w dwóch projektach – rządowym projekcie projekt zmian w ustawach: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa, a także w senackim projekcie noweli ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Za nowelizacją wraz z poprawkami zarekomendowanymi przez sejmowe komisje było 446 posłów, 5 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jedna z przyjętych poprawek zmienia tytuł ustawy na nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zmiana ta wynika z faktu, że posłowie opowiedzieli się, aby w tej ostatniej ustawie zapisać, że przedstawiciele młodzieżowych rad gmin, powiatów oraz młodzieżowych sejmików województw wchodzą w skład Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Rada ta jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Została powołana na mocy zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z lipca 2019 r.

Inne przyjęte poprawki uszczegóławiają tryb powoływania młodzieżowych rad w trzech typach samorządu, a także precyzują, że rady mają „charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny”.

Zgodnie z nowelą młodzieżowa rada gminy może zostać utworzona na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady gminy bądź wójta gminy, albo organizacji pozarządowych, lub uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danej gminy.

Młodzieżowa rada gminy będzie mieć charakter konsultacyjno-doradczy i będzie jej przysługiwać inicjatywa uchwałodawcza. Do zadań rady będzie należeć opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży i podejmowanie działań na rzecz młodzieży.

Takie same kompetencje będą mieć młodzieżowe rady powiatu i młodzieżowe sejmiki województw.

Młodzieżowe rady powiatu będą powoływane na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady powiatu, zarządu powiatu, organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danego powiatu. Młodzieżowe sejmiki województw będą powoływane na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu sejmiku województwa, zarządu województwa, organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danego województwa.

kos/ aba/

Źródło: PAP

Zdjęcie: Gerd Altmann z Pixabay 

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły