Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

Must read

Od czerwca 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przystępuje do realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”.

Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Przyznane środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania dla Gminy Poraj to 56 300,10 zł.

Program realizowany będzie od 01.06. 2021r. do 31.12.2021r.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawie funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczaniu skutków niepełnosprawności, stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m. in. przy: załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu, powrocie lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 3 mieszkańców Gminy Poraj w podziale na:
–2 osoby dorosłe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub orzeczeniem równoważnym do ww.,
–1 dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przypadku objęcia wsparciem asystenta dziecka do 16 roku życia wymagane jest dołączenie zaświadczenia psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności asystenta.

Program ma również na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju. Warunkiem skorzystania przez osobę z niepełnosprawnością ze wsparcia asystenta jest złożenie karty zgłoszeniowej wraz z kopią aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Karty zgłoszeniowe należy składać od 14 czerwca 2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poraju ul. Górnicza 21 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 (tel. kontaktowy 34 314 56 29 wew 23 ) lub elektronicznie na adres: gops@ugporaj.pl

Edyta Ząbkiewicz
Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poraju

WIĘCEJ: http://gopsporaj.pl/art,116,asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły