MYSZKÓW – XXXIX sesja Rady Powiatu

0
220

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: zwołania XXXIX sesji Rady Powiatu w Myszkowie. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920) p o s t a n a w i a m zwołać na dzień 26 sierpnia 2021 roku o godz. 8.30 XXXIX sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021 związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2021 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2030.

9. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu z dnia 29 lipca 2021 roku 

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.

12. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady    
Wojciech Picheta