MYSZKÓW – XLI SESJA RADY MIASTA

Must read

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XLI sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 26 sierpnia br. o godz. 9:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Transmisja z obrad XLI sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miasta o podpisaniu protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 24.06 2021r., 8.07.2021r. i 5.08.2021r. oraz o uwagach wniesionych przez radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2021-2032
  • zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2021
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres kolejnych 3 lat lokalu w budynku Urzędu Miasta
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Myszków na rok szkolny 2021/2022
  • zmiany uchwały Nr VI/49/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Myszków udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków
  • przyjęcia projektu zmian „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myszków” oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
  • przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. „Granty – wymiana pieców c.o. w Myszkowie” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs
  • zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta w Myszkowie oraz ustalenia ich składu osobowego
  • podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi.

6. Informacja na temat interpelacji złożonych przez radnych w okresie międzysesyjnym.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: UM Myszków

- Reklama -spot_img

Koniecznie przeczytaj

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły