Zarząd Powiatu Myszkowskiego z absolutorium

0
365

Rada Powiatu przyjęła 24 czerwca 2021 roku, uchwałę za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu za wykonanie budżetu w roku 2020

Zrealizowanie budżetu to niewątpliwy sukces Starosty Myszkowskiego Piotra Kołodziejczyka i całego Zarządu Powiatu. 

Realizacja budżetu w 2020 roku, pomimo trudnej sytuacji z powodu pandemii, okazała się najzupełniej niezwykła z uwagi na rekordowy wynik finansowy. Przede wszystkim udało się pozyskać olbrzymią ilość środków zewnętrznych i podjąć decyzje inwestycyjne ważne z punktu widzenia jakości życia mieszkańców.

– Rok 2020 był bardzo trudny, ale myślę, że budżet zrealizowaliśmy z nawiązką. Nigdy nie było tak, abyśmy rozpoczynali jakąś inwestycję nie mając dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Pragnę podkreślić, że korzystamy ze środków zarówno rządowych, jak i unijnych bądź pochodzących z konkursów ogłaszanych przez inne instytucje, np. PRON lub program Aktywni w Powiecie. Dofinansowanie do budowy hali w ZS nr 1 udało się pozyskać z dwóch źródeł, współpracowaliśmy aktywnie z gminami w naszym powiecie, co też wpłynęło na efektywną realizację zadań. Można powiedzieć, że to, co zaplanowaliśmy na 5 lat, zrealizowaliśmy w 2,5 roku. W szpitalu w 2019 otworzyliśmy kardiologię, a teram mamy też OIOM. To już jest w naszym powiecie, możemy składać dokumenty na kontrakt – mówił Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, dziękując radnym za współpracę i za to, że nieraz zgadzali się z trudnymi decyzjami, jakich wymagała realizacja budżetu.

Zrealizowane w ubiegłym roku przez Powiat Myszkowski dochody wyniosły 103 175 771,40 zł, co jest osiągnięciem rekordowym w wieloletniej historii naszego powiatu. Wydatki zamknęły się w kwocie 83 931 498,29 zł – kwota, która również jest bez precedensu w porównaniu za latami poprzednimi.

Warto podkreślić, że w ubiegłym roku uzyskane dochody Powiatu Myszkowskiego stanowiły aż 126,27% dochodów zaplanowanych w budżecie.

Rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości aż 19 244 273,11 zł, a osiągnięty wynik finansowy stanowi 26 225 500,34 zł.

Zarząd Powiatu – Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Wicestarosta Mariusz Morawiec, Członkowie Zarządu Jolanta KoralJarosław Kumor, Tomasz Ośmiałowski, zrealizowali największy budżet w dotychczasowej historii Powiatu.

Wyniki te to w ogromnej mierze efekt pozyskania ogromnych środków zewnętrznych, jakich które łącznie stanowią sumę: 37 348 744,03 zł. Takiego dofinansowania Powiat Myszkowski w ciągu jednego roku jeszcze nie otrzymał. Są to środki pochodzące z rozmaitych źródeł, np. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ponad 26 milionów zł – realizacja w latach 2020 i 2021), z Funduszu Dróg Samorządowych (ponad 4,7 miliona zł), z Unii Europejskiej (ponad 2,5 mln zł), z budżetu państwa (ponad 1,7 mln zł), z budżetów gmin powiatu (ponad 1 mln zł), ze środków PFRON (ponad 188 tys. zł).

W roku 2020 Powiat Myszkowski przeprowadził szereg inwestycji, takich jak np.: zakończenie budowy hali sportowej przy ZS nr 1 w Myszkowie, na którą udało się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości 2,5 mln zł z programu Sportowa Polska, termomodernizacja budynku ZS nr 2 na Będuszu, utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym, zakup olbrzymich ilości sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ.

W dziedzinie inwestycji drogowych Powiat Myszkowski zrealizował:

  • przebudowę drogi powiatowej nr 1715 S w Myszkowie (Nierada) wraz z przebudową mostu i robotami na przepuście
  • przebudowę drogi nr 2311 S na odcinku 2430 m między Mzykami a drogą wojewódzką nr 789
  • przebudowę drogi powiatowej nr 3804 S na odcinku 2271 m z Myszkowa (ul. Pińczycka) do Huty Starej
  • budowę chodnika w ciągu DP nr 3212 S w Cynkowie w ramach przebudowy drogi
  • przebudowę DP nr 1012 S na odcinku 1000 m od Gęzyna do Poraja oraz na odcinku 950 m od ul. Jasnej w Poraju wraz z przebudową mostu nad Wartą.

Są to ważne inwestycje drogowe, który łączny koszt wyniósł 11 244 340,96 zł.

To tylko część działań prowadzonych przez Powiat Myszkowski w poprzednim roku budżetowym, realizowano bowiem szereg działań z zakresu edukacji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, transportu publicznego, nieodpłatnej pomocy prawnej, przeciwdziałaniu bezrobociu itp.

Szczegółowe informację o naszym powiecie w roku 2020 można znaleźć w przedstawionym przez Sekretarz Powiatu Krystynę Jasińską „Raporcie o stanie Powiatu Myszkowskiego za rok 2020”. Jest to obszerny, a zarazem szczegółowy i rzetelny dokument, w pełni zaakceptowany przez radnych, którzy podkreślali, jego wyczerpującą treść.

O tym, jak znakomitymi wynikami może pochwalić się Zarząd świadczy poparcie radnych. W głosowaniu nad absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku 15 radnych głosowało poparło zarząd, przeciw przyjęciu uchwały było zaś 3 radnych.

Pełne poparcie natomiast uzyskało sprawozdanie finansowe, które jednoznacznie wskazuje, że kondycja powiatu w tym zakresie jest bardzo dobra. Cały rok zakończył się nadwyżką w kwocie ponad 19 mln zł.

Miniony rok, choć trudny z uwagi na pandemię, zakończył się dla Powiatu Myszkowskiego nad wyraz dobrze. Po raz pierwszy w historii dochody przekroczyły 100 mln zł, w czym ogromna zasługa pozyskanych środków.

Źródło i foto : Powiat Myszkowski