Zostań funkcjonariuszem śląskiej KAS

0
252
charset=Ascii

Trwa nabór do śląskiej Służby Celno-Skarbowej. Na zainteresowanych czeka wolnych 50 etatów mundurowych. Kandydaci do służby mogą składać dokumenty do 15 lipca 2021 roku

Służba Celno-Skarbowa to wyodrębniona w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jednolita i umundurowana formacja, którą tworzą funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze  KAS zajmują się wykrywaniem i zwalczaniem nieprawidłowości potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu finansowemu państwa, zapewniają ochronę i bezpieczeństwo obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier.

Służba w KAS  to stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Funkcjonariusze śląskiej KAS pełnią służbę na terenie całego województwa śląskiego – o tym gdzie dokładnie będą pracować nowoprzyjęci funkcjonariusze zdecyduje dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.  Zajmują się nie tylko kontrolą celną towarów, ale również zwalczaniem przestępczości podatkowej oraz celnej, zwalczaniem nielegalnego hazardu, przemytu towarów akcyzowych. Funkcjonariusze zajmują się rozpoznawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Mundurowi kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw. Na kandydatów do służby czeka pakiet szkoleń umożliwiający zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

Płaca zasadnicza w Służbie Celno-Skarbowej  wynosi 2.885,10 zł brutto (około 2.444,44 zł netto). Do tego dochodzi szereg dodatków, m.in. za wieloletnią służbę, za stopień służbowy, dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym (jego wysokość jest uzależniona m.in. od liczby podległych funkcjonariuszy oraz zakresu odpowiedzialności i wykonywanych zadań). Funkcjonariusz otrzymuje dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami (dodatek za sprawowanie opieki nad powierzonym psem) oraz dodatki uzasadnione szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby (dodatek za realizację zadań w zakresie kontroli zgłoszeń celnych, towarów i osób, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań, dodatek za realizację zadań kontrolnych, w tym za obsługę urządzeń RTG do prześwietlania pojazdów, kontenerów lub wagonów kolejowych oraz za służbę na jednostce pływającej, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań, dodatek za wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego, dodatek za służbę w porze nocnej, dodatek specjalny).

Funkcjonariuszom przysługuje dofinansowanie wypoczynku, zwrot kosztów za przejazd do jednej z wybranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem dla funkcjonariusza i członków rodziny, dopłaty do zajęć kulturalno-oświatowych, dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach ( 26+5) i po 20 (26+10) i nagrodę roczną (czyli tzw. 13-tkę). Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowe mają możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby.

Dodatkowe informacje o rekrutacji do służby w śląskiej KAS w Katowicach można uzyskać pod nr telefonu (32) 207-61-81.

Szczegółowe informacje (wymagania, dokumenty, warunki służby) dotyczące prowadzonego naboru dostępne w załączniku .

Kandydaci mogą składać oferty do dnia 15 lipca 2021 roku w formie pisemnej w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, za pośrednictwem placówki pocztowej.   

Źródło i zdjęcia : KAS Katowice